DEJAVNOSTI

KROŽKI TEKMOVANJA

EKSKURZIJE   TABORI

PROJEKTI

MEDNARODNE IZMENJAVE

DOSEŽKI DIJAKOV

ŠOLSKA MALICA
SPLETNE UČILNICE Moodle - spletne učilnice
UČNA GRADIVA eZNE
KNJIŽNICA

STROKOVNI AKTIVI

 

UČITELJEV SLOVENŠČINE

ČLANICE

Lidija Butina, Silva Kastelic, Katja Peršič, Lucija Mejač Petek, Nadja Seražin, Nataša Spindler, KAtja Vidmar, Vesna Založnik

 

IZVAJANJE POUKA
 • Pri pouku uporabljamo predpisane učbenike in delovne zvezke.
 • Aktiv učiteljev slovenščine pripravi napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope in minimalne standarde.
 • Pouk poteka v sodelovanju s šolsko knjižnico, kjer so na voljo obravnavana leposlovna dela, strokovna literatura, jezikovni priročniki, revije in časopisi.
 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo primerno avdio-vizualno in računalniško opremo.

 

DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU PREDMETA
 • Za vse dijake organiziramo kulturne dejavnosti (oglede gledaliških in filmskih predstav).
 • Dijaki pišejo v šolsko glasilo Feti se udeležujejo različnih literarnih natečajev.
 • Dijaki tekmujejo v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje.
 • Dijaki sodelujejo na srečanjih s pisatelji in strokovnjaki.
 • Za dijake, ki jim slovenščina predstavlja drugi jezik, organiziramo tečaj slovenščine za tujce.
 • Dijaki sodelujejo v dramskem krožku.
 • Dijaki so aktivni v novinarskem krožku s prispevki za našo spletno stran.

 

POVEZAVE DO GRADIV

http://gradiva.txt.si/slovenscina/

 

DOMAČE BRANJE
1. LETNIK
 • Zgodbe Svetega pisma
 • Antične pripovedka
 • Sofokles: Antigona/Kralj Ojdip
 • Shakespeare:Romeo in Julija
 • Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
 • Prostoizbirno besedilo
2. LETNIK
 • Prešeren: Krst pri Savici
 • Dostojevski: Zločin in kazen
 • Kersnik: Jara gospoda
 • Tavčar: Visoška kronika
 • Prostoizbirno besedilo
3. LETNIK
 • Wilde: Saloma
 • Cankar: Hiša Marije pomočnice / Na klancu
 • Grum: Dogodek v mestu Gogi
 • Od Preglja do Kosmača: Pregelj, Matkova Tina; Prežihov Voranc, Boj na požiravniku / Samorastniki; Kranjec, Režonja na svojem; Kosmač, Tantadruj
 • Svetovna novela 19. in 20. stol. (izbor, Klasje)
 • Camus: Tujec
 • Prostoizbirno besedilo
4. LETNIK
 • Jančar: Veliki briljantni valček
 • Zidar: Sveti Pavel
 • Prostoizbirna besedila (priprava na poklicno maturo)

Domača branja se določijo po presoji profesorice.

 

O PREDMETU

Slovenščina je temeljni splošnoizobraževalni predmet v srednjem strokovnem izobraževanju. Zaradi pomena, ki ga ima slovenščina kot materni oz. prvi in/ali državni jezik v osebnem, poklicnem in družbenem uresničevanju posameznika, ima predmet obsežne in razvejane naloge. Dijaki se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivajo za to potrebno znanje. Razvijajo zavest o pomenu materinščine sploh, o slovenščini kot državnem jeziku, o njeni enakopravnosti v EU in o njeni izrazni razvitosti na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja, po kateri je enakovredna velikim svetovnim jezikom.

 

CILJI PREDMETA
 • Dijaki se zavedajo pomembne vloge slovenskega jezika v svojem osebnem, družbenem in poklicnem življenju.
 • Zavedajo se, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji, in to upoštevajo, poznajo pa tudi položaj italijanskega in madžarskega jezika ter drugih jezikov vSloveniji ter položaj slovenskega jezika v zamejstvu in izseljenstvu.
 • Zavedajo se, da je slovenski jezik temeljna prvina njihove državljanske identitete, skupaj s književnostjo pa tudi najpomembnejši del slovenske kulturne dediščine; tako si oblikujejo svojo državljansko zavest.
 • Tisti, za katere je slovenščina materni/prvi jezik, se zavedajo, da je slovenščina najbolj naravna socializacijska danost, saj se z njo vseskozi, najlaže in najuspešneje izražajo, ter da je slovenščina temeljna prvina njihove osebne in narodnostne identitete; tako si oblikujejo svojo narodno zavest.
 • Razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja raznih besedil. Razvijajo jezikovno, slogovno in metajezikovno zmožnost v slovenskem jeziku.
 • Razvijajo zmožnost literarnega branja in se usposabljajo za branje in interpretacijo literarnih besedil (posebej domača branja).
 • Preizkušajo se v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih besedil.
 • Razvijajo zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil.
 • Seznanjajo se z razvojem slovenske in evropske književnosti, z avtorji in deli; besedila zvrstno-opredeljujejo, prepoznavajo njihovo sestavo, jih umeščajo v prostor in čas ipd.

UČITELJEV TUJIH JEZIKOV

ČLANICE

Alenka Beg Lauko, Polonca Bevec, Tina Bogovič, Simona Demšar, Sabina Kosednar, Vesna Šušnica Ilc, Jana Alenka Jančar, Barbara Urh

 

PREDSTAVITEV AKTIVA

V aktivu tujih jezikov na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana je zaposlenih šest učiteljic angleškega jezika in učiteljica nemškega jezika. Poleg rednih sodelavk angleščino na naši šoli poučuje tudi profesorica s Srednje ekonomske šole Ljubljana Tina Bogovič..

Angleščino oziroma nemščino kot prvi tuji jezik poučujemo dijake od prvega do četrtega letnika. Dijake vsa štiri leta pripravljamo na pisni in ustni del poklicne mature, saj je angleščina/nemščina izbirni maturitetni predmet. Pri tem nam je v pomoč, da nas sodelavka Vesna Šušnica Ilc kot članica Državne predmetne izpitne komisije za angleščino ter zunanja ocenjevalka pri splošni maturi redno seznanja z novostmi pri ocenjevanju pisnega in ustnega dela izpita ter pripravi vprašanj za ustni izpit.

V četrtem letniku programa ZN dijake poleg splošne angleščine/nemščine poučujemo tudi predmet strokovna angleščina/nemščina, kjer se dijaki urijo predvsem v bralnem razumevanju ter govornem in pisnem sporočanju.

V tem šolskem letu je vodja aktiva Jana Alenka Jančar, Polona Bevec opravlja vlogo pomočnice ravnateljice, Vesna Šušnica Ilc pa je predsednica Sveta šole. Vesna Šušnica Ilc in Simona Demšar opravljajta tudi vse bolj zahtevne in številne naloge razrednika.

 

STROKOVNO IZPOPOLJNJEVANJE

V prizadevanju za visoko strokovno raven pouka se sodelavke redno strokovno izpopolnjujemo. Vesna Šušnica Ilc in Barbara Urh sta s podiplomskim izobraževanjem pridobili naziv magistra znanosti. Simona Demšar, Vesna Šušnica Ilc in Barbara Urh pa so dosegle tudi naziv svetovalka.

 

TEKMOVANJA

Za dijake 1., 2. in 3. letnikov, ki znanja ne želijo preverjati le v okviru pouka angleščine, organiziramo tekmovanja iz znanja jezika in poznavanja britanske ter ameriške kulture. Dijake 3. letnikov, ki so na šolskem tekmovanju uspešni, pa spremljamo tudi na regionalna in državna tekmovanja, na katerih so v preteklih letih naši dijaki že dosegli lepe uspehe (bronasto oziroma zlato priznanje).

Dijakom, ki radi berejo, bomo letos ponovno omogočili sodelovanje na spletnem bralnem tekmovanju iz angleščine Bookworms.

 

ANGLEŠKI KROŽEK

Za dijake vseh letnikov organiziramo tudi angleški krožek. V okviru srečanj se bodo dijaki pripravljali na jezikovna in bralna tekmovanja ter na bolj neformalen način pridobivali znanje o angleškem jeziku in kulturi.

 

STROKOVNA POMOČ DIJAKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

Seveda pa je poskrbljeno tudi za dijake, ki jim tuji jezik ni tako domač. Vse večjemu številu dijakov z odločbo o posebnih potrebah ter drugim dijakom, ki potrebujejo dodatni pouk pri angleščini, nudi strokovno pomoč Sabina Kosednar.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

Kot nadstandardno dejavnost, ki jo dijaki lahko uveljavljajo tudi kot prosto izbrano interesno dejavnost, smo pred leti za dijake nižjih letnikov začeli organizirati tečaj angleščine v izvedbi angleške jezikovne šole. Za organizacijo teh tečajev skrbi Jana Alenka Jančar.

 

EKSKURZIJE

V aprilu prihodnjega leta načrtujemo kulturno-jezikovno ekskurzijo na Škotsko. Izlet organiziramo v sodelovanju s turistično agencijo. Glavni koordinatorici ekskurzije pa sta Barbara Urh in Simona Demšar.

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Članici aktiva tujih jezikov Sabina Kosednar in Alenka Beg Lauko sodelujeta pri poučevanju slušateljev v izobraževanju odraslih.

 

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK

Alenka Beg Lauko, ki poučuje tudi slovenski jezik, izvaja pouk slovenščine kot tujega jezika za dijake migrante.

UČITELJEV MATEMATIKE, FIZIKE IN INFORMATIKE

ČLANI

Uroš Boltin, Nina Klančnik, Andreja Koželj, Urška Mlakar, Mojca Mursa, Vera Orešnik, Mateja Potočnik, Tamara Tekavec, Irena Zalaznik.

 

PROGRAM DELA
 • Priprava letnih delovnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja za predmete, ki jih poučujemo.
 • Določitev minimalnih standardov znanja.
 • Oblikovanje enotnih kriterijev za ocenjevanje znanja pri pouku, popravnih izpitih.
 • Predlog za nakup učbenikov, strokovne literature, učnih pripomočkov.
 • Udeležba na seminarjih in študijskih skupinah za posodabljanje našega znanja.
 • Organizacija matematičnega tekmovanja (Tamara Tekavec).
 • Poučevanje v oddelkih izobraževanja odraslih: Mojca Mikac (matematika, informatika), Uroš Boltin (fizika).
 • Govorilne ure za dijake in starše.
 • Delo z dijaki s posebnimi potrebami.
 • Delo z nadarjenimi dijaki.

 

AKTIVNOSTI
 • Matematično tekmovanje
 • Matematični krožek

UČITELJEV NARAVOSLOVJA

ČLANICE

Marjana Dolinar, Irena Funda, Snežana Kocijančič, Nevenka Medija, Tanja Mozetič, Nataša Osojnik, Ida Tarman Šmit, Majda Treven.

PROGRAM DELA
 • Izvedba pouka.
 • Priprava letnih delovnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja.
 • Oblikovanje kriterijev za ocenjevanje znanja.
 • Določitev minimalnih standardov znanja.
 • Priprava predlogov za nakup strokovne literature, učbenikov ter drugih učnih pripomočkov.
 • Izobraževanje profesoric s področja IKT in s posameznih strokovnih področij.
 • Izvedba govorilnih ur za dijake in starše ter za udeležence izobraževanja odraslih.
 • Vodenje in izvedba različnih krožkov: anatomsko-biološkega, fotografskega, kemijskega, latinskega.
 • Priprava dijakov na ekokviz in izvedba kviza.
 • Izvedba raziskovalne dejavnosti.
 • Sodelovanje na 15. mladinskem tekmovanju Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije.
 • Izvedba likovne delavnice in likovno-anatomske razstave.
 • Delo z nadarjenimi dijaki.
 • Poučevanje v oddelkih izobraževanja odraslih.
 • Koordiniranje prostovoljnega socialnega dela.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.

 

RAZISKOVALNE NALOGE

17. 5. 2012 so dijaki  pod mentorstvom Tanje Mozetič in Katarine Gradišar sodelovali na srečanju mladih raziskovalcev in mentorjev mesta Ljubljana z naslovom Zaupajmo v lastno ustvarjalnost z naslednjimi raziskovalnimi nalogami: Življenje mladostnikov z diabetesom tipa1  (dijakinji; Andreja Pelin in Špela Zupančič) Etični vidik evtanazije (dijakinja Petra Polanič) Naloga se je uvrstila na državno tekmovanje, kjer je  dosegla 2. mesto in nagradni izlet v Italijo. Državno tekmovanje je potekalo v Murski Soboti 21. 5. 2012. Sodelovanje v okviru Krkinih nagrad Dijakinja Petra Polanič in mentorici Katarina Gradišar in Tanja Mozetič so bile 14. 9. 2012 na podelitvi Krkinih nagrad in priznanj v Novem Mestu, kjer so si med drugim ogledali  tudi oddelek za predelavo zdravil.   Sodelovanje na 13. Mladinskem tekmovanju Društva pljučnih in alergijski bolnikov Slovenije Predstavili smo ses plakatom in dosegli 2. mesto. Plakat je bil izdelan pod mentorstvom Tanje Mozetič.

 

LIKOVNO ANATOMSKA RAZSTAVA

Profesorica Tanja Mozetič je na šoli pripravila likovno anatomsko razstavo naših dijakov. Otvoritev razstave je bila 13. 5.2012 ob Dnevu medicinskih sester. Projektni teden V projektnem tednu Z znanjem do zdravja od 18. 10. do 21. 10. 2011 so profesorice skupaj z dijaki izvedle delavnice:

 • Ida Tarman-Šmit: Nevidni živi svet,
 • Nataša Osojnik in laborantka Irena Funda: Čudežne barve.

 

FESTIVAL ZNANOSTI

5.10. 2011 sta v Cankarjevem domu v Ljubljani  profesorici Ida Tarman Šmit in Marjana Dolinar z dijaki izvedli delavnico z naslovom Zgradba srca in vpliv fizične aktivnosti na frekvenco srčnega utripa.

UČITELJEV DRUŽBOSLOVJA

ČLANICE

Katarina Gradišar Seifert, Maja Klančič, Janja Jakša, Zdenka Kočevar, Tamara Radošević, Tanja Štuhec.

Program dela:
 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in za ustno ocenjevanje pri pouku, popravnih izpitih,
 • nabava pripomočkov za izvedbo pouka,
 • skrbniki  kabinetov
 • profesor, ki sam poučuje predmet, si naredi program dela.

UČITELJEV STROKOVNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA

ČLANI

Julijana Bekš, Jelka Brčkalija, Branko Čeh, Sabina Egart, Ida Filipič, Alojzija Fink, Špela Flerin, Tanja Gašperlin, Tanja Giuliatti Davinić, Lučka Gorjan, Nikica Grkman, Karolina Jenko, Helena Krakar, Patricija Valentina Kobilšek, Danijela Kogovšek, Tatjana Koritnik, Mojca Kotnik, Damijana Kozina, Nevenka Kralj, Branka Langerholc, Ksenija Lovrec, Lucija Matić, Pjerina Mohar, Elizabeta Pikovnik, Vlasta Pivk Zajec, Aleksandra Soršak, Martina Škrabec, Mojca Zabukovec, Darja Žnidaršič.

 

PROGRAM DELA
 • Priprava letnih delovnih delavnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja za vse predmete oz. module, ki jih poučujemo.
 • Oblikovanje enotnih kriterijev za ocenjevanje znanja pri pouku, popravnih izpitih.
 • Udeležba na strokovnih seminarjih in študijskih skupinah za poglabljanje strokovnega znanja.
 • Izvedba raziskovalnih nalog.
 • Uvedba elektronske dokumentacije poročila o zdravstveni negi pacienta na praktičnem pouku v različnih kliničnih okolja: Elizabeta Pikovnik in Alojzija Fink.
 • Sodelovanje na različnih področjih: informativni dan, predstavitev šole in poklica po osnovnih šolah in predstavitev različnih aktivnosti po ustanovah.
 • Sodelovanje z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, z mestno občino Ljubljana in sejmom Narava-zdravje.
 • Sodelovanje z Rdečim križem: Julijana Bekš.
 • Sodelovanje z Zbornico zdravstvene nege, Republiškim izpitnim centrom in drugimi ustanovami: Alojzija Fink.
 • Spremljanje strokovnih novosti na seminarjih CPI, Zbornice zdravstvene nege.
 • Pregled gradiva o zdravstveni negi v šolski knjižnici in predlogi za naročanje nove strokovne literature za področje zdravstvene nege: Mojca Zabukovec.
 • Sodelovanje pri izobraževanju odraslih pri poučevanju strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka.
 • Izvajanje medpredmetnih hospitacij.
 • Obeležitev pomembnih dni v šolskem letu: Branko Čeh.
 • Pregled kurikula: Alojzija Fink, Ida Filipič, Jelka Brčkalija.

 

STROKOVNE DELAVNICE
 • Samopregledovanje dojk in mod. Izvajalke: Damjana Kozina, Špela Flerin, Matejka Gornjak in Mojca Zabukovec.
 • Naučimo se učiti. Izvajalka: Katarina Gradišar Seifert.
 • Komunikacija z gluhimi. Izvajalka: Tanja Giuliatti.
 • Empatija v ZN. Izvajalka: Karolina Jenko.
 • Aranžiranje cvetja: Izvajalka: Martina Škrabec.

 

KROŽKI
 • Dim za dimom, dan za dnem, čez čas pojavi se velik problem. Izvajalka: Nikica Grkman.
 • Naravni kotiček – kozmetika iz domačega lonca. Izvajalki: Matejka Gornjak in Martina Škrabec.
 • Tečaj slovenskega znakovnega jezika. Izvajalka: Tanja Giuliatti.

 

TABORI
 • Tabor o zgodovini zdravstvene nege. Izvajalki: Nikica Grkman in Martina Škrabec.
 • Tabor za nadarjene. Izvajalka: Aleksandra Soršak.
 • Tabor o zdravilnih zeliščih. Izvajalka: Martina Škrabec.

UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE

ČLANI

Jasmina Mauko Dimovski, Aleš Lavrič, Romana Ribič, Jurij Šifrar, Matej Vogrinc.

IZVAJANJE POUKA

Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici, kjer obravnavamo vsebine iz ekipnih športov z žogo, gimnastike in različnih elementarnih iger.V fitnesu uporabljamo fitnes naprave, izvajamo vaje na blazinah, uporabljamo plezalno steno, plešemo, igramo hokej in namizni tenis.

DODATNE DEJAVNOSTI V SKLOPU PREDMETA

Organiziramo dva športna dneva. Prvi je jeseni in ima pohodno vsebino, drugi je januarja in je namenjen zimskim aktivnostim v naravi. Organiziramo in vodimo nogometni, rokometni, košarkarski in odbojkarski krožek ter spremljamo dijake na številnih tekmovanjih v okviru ljubljanskih in slovenskih srednjih šol.Organiziramo tudi zimski tabor na mariborskem Pohorju in letni tabor v Strunjanu.